#2 Biologická léčba

Jaké jsou nejčastěji uváděné nežádoucí účinky při užívání biologické léčby? A na co si dát před jejím užíváním pozor?

A četli jste první díl o biologické léčbě? Jestli ano, tak se můžete dnes těšit na čísla, grafy a statistiky! 😃 Našla jsem pro vás totiž data z analytických zpráv ATTRA Clinic Registry, prošla internet křížem krážem, vytáhla úryvky ze souhrnů údajů o biologických přípravcích a nezapomněla jsem ani na vaše zkušenosti z dotazníku.

Co je projekt ATTRA?

Zastřešuje řadu klinických registrů, které jsou od počátku roku 2002 vedeny pod odbornou garancí České revmatologické společnosti. Jedná se o multicentrický systém pro hodnocení průběhu a výsledků biologické léčby zánětlivých revmatických onemocnění. Na projektu spolupracují významná česká revmatologická pracoviště a celý systém je otevřený pro případný vstup dalších účastníků. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.

Co je důležité zjistit před užíváním biologické léčby?

Je potřeba si uvědomit, že biologická léčba ovlivňuje náš imunitní systém. A to má i svá rizika. Před užíváním biologických preparátů musí být pacient dostatečně vyšetřen. Proč?

Musí se zjistit, zda je onemocnění aktivní a hlavně, zda nejsou žádné kontraindikace. Je nutné provést řadu testů – klinické vyšetření, laboratorní vyšetření (např. hladiny zánětlivých parametrů, stav krvetvorby, stav funkce jater, ledvin, vyloučení žloutenek a řadu dalších). Vzhledem k zvýšenému riziku objevení se tuberkulózy při léčbě biologickými léky je nutné provést vyšetření k vyloučení latentní tuberkulózy – rentgen plic, kožní tuberkulinový test a nepřímý test z krve (Quantiferon).

Pacienti by předtím, než zahájí biologickou léčbu:

 • Měli by být léčeni alespoň 2 nesteroidními antirevmatiky (vždy jedním alespoň 4 týdny) bez efektu.
 • Pacienti s periferní artritidou by měli být předtím léčeni alespoň 4 měsíce sulfasalazinem v dostateční dávce nebo mít alespoň jednu lokální aplikaci glukokortikoidů.
 • Pacienti s entezitidou by měli mít selhání alespoň jedné léčby.
 • Nesmí být kontraindikace léčby – např. aktivní infekce, tuberkulóza, maligní onemocnění, srdeční selhání a další.

Vyděsila vás tuberkulóza? Neděste se. Vše má své vysvětlení. Proč je tedy potřeba udělat test na latentní tuberkulózu? Tady máte úryvek ze souhrnu údajů o přípravku Humira:

„Pacienti užívající TNF-antagonisty jsou více náchylní k závažným infekcím. Riziko rozvoje infekcí může stoupat při porušené funkci plic. Pacienti musí být proto pečlivě sledováni z hlediska výskytu infekcí včetně tuberkulózy, a to před léčbou, během léčby i po ukončení léčby přípravkem Humira. Vzhledem k tomu, že eliminace adalimumabu z organismu může trvat až čtyři měsíce, sledování musí trvat po celou tuto dobu.

Léčba přípravkem Humira nesmí být zahájena u pacientů s aktivní infekcí včetně chronické nebo lokalizované infekce do té doby, než jsou tyto infekce terapeuticky zvládnuty. U pacientů, kteří přišli do styku s tuberkulózou, a pacientů, kteří cestovali do oblastí s vysokým rizikem výskytu tuberkulózy nebo endemických mykóz, jako například histoplasmóza, kokcidiomykóza, nebo blastomykóza, by měl být zvážen poměr rizika a přínosu léčby přípravkem Humira ještě před zahájením léčby (viz Jiné oportunní infekce).

Pokud u pacienta dojde k rozvoji nové závažné infekce nebo sepse, podávání přípravku Humira se přeruší a je nutno zahájit vhodnou antimikrobiální či antifungální léčbu do doby, než je infekce terapeuticky zvládnuta. Lékaři musí být opatrní při zvažování léčby přípravkem Humira u pacientů s anamnézou recidivující infekce nebo u pacientů, jejichž celkový zdravotní stav k infekcím predisponuje, včetně těch, kteří současně užívají imunosupresivní medikaci.”

Nežádoucí účinky biologické léčby

Na nežádoucí účinky se hodně lidí ptá a já chápu proč. Každý lék má totiž nežádoucí účinek. A u někoho se projevit může, u někoho ne. Určité riziko je tu ale vždy. I když si vezmete Paralen. Vzala jsem vám data z analytických zpráv ATTRA, různých článků a studií + jsem zahrnula i vaše reálné zkušenosti, které jste mi napsali do dotazníku. Tak jdeme na to?

Časté nežádoucí účinky při užívání biologické léčby:

 • Podobné příznaky jako u chřipky (horečka, zimnice, slabost, nechutenství, nevolnost).
 • U někoho se může objevit i zvracení a průjem.
 • Také se objevují vyrážky.
 • Snadněji se tvoří modřiny nebo třeba otoky.

Přikládám pár čísel ze zpráv ATTRA.

Výskyt nežádoucích účinků při užívání biologické léčby u AS.

Vy si to z grafu vyčtete určitě sami, ale já bych tu ráda vypíchla pár čísel, kdyby to někomu jasné nebylo (třeba jako mně, než mi to bylo vysvětleno 😀).

Pacienti měli průměrně:

 • 1 infekci v období 10 let léčby
 • 1 kožní projev v období 100 let léčby
 • 0,26 tumorů za 100 let léčby
 • 0,11 infekce TBC za 100 let léčby
 • 2,3 vážných nežádoucích účinků za 100 let léčby

Doporučuju si data z ATTRA projít - analytická zpráva z roku 2017 a analytická zpráva z roku 2021 - najdete tam informace o AS i nr-AxSpA. Ze zpráv se dozvíte o historickém vývoji a aktuálním vývoji léčby, výsledcích léčby, bezpečnosti léčby atd.

Pokud vás zajímají vedlejší nežádoucí účinky, doporučuju si projít konkrétní biologické léky. Každý má trochu jiné výsledky s vedlejšími účinky (dle mého názoru je to ale hodně podobné). Stačí si do internetového vyhledávače zadat Souhrn údajů o přípravku (doplňte).

Zde přikládám úryvek ze souhrnu údajů o přípravku Humira:

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou infekce (jako je nasofaryngitida, infekce horních dýchacích cest a sinusitida), reakce v místě injekčního vpichu (erytém, svědění, krvácení, bolest nebo otoky), bolest hlavy a muskuloskeletální bolest.

Reakce v místě injekčního vpichu

V klíčových kontrolovaných studiích se u 12,9 % dětských a dospělých pacientů léčených přípravkem Humira vyvinuly reakce v místě vpichu (erytém a/nebo svědění, krvácení, bolest nebo otok)
v porovnání se 7,2 % pacientů léčených placebem nebo aktivní kontrolou. Reakce v místě injekčního vpichu nevyžadovaly přerušení podávání léčivého přípravku.

Infekce

V klíčových kontrolovaných studiích se u dětských a dospělých pacientů léčených přípravkem Humira vyskytla infekce ve frekvenci 1,51 a u pacientů léčených placebem nebo aktivní kontrolou ve frekvenci 1,46 případů na pacienta léčeného po dobu jednoho roku (případ/pacient/rok). Jednalo se především o nazofaryngitidu, infekci horních cest dýchacích a sinusitidu. Většina pacientů pokračovala po vyléčení infekce v léčbě přípravkem Humira.

Výskyt závažných infekcí u pacientů léčených přípravkem Humira činil 0,04 případů/pacient/rok a u pacientů léčených placebem nebo aktivní kontrolou 0,03 případů/pacient/rok.

Úryvek ze souhrnu údajů přípravku Benepali:

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou reakce v místě aplikace (jako jsou bolest, otoky, svědění, zarudnutí a krvácení v místě vpichu), infekce (např. infekce horních cest dýchacích, zánět průdušek, infekce močového měchýře a kožní infekce), bolest hlavy, alergické reakce, tvorba autoprotilátek, svědění a horečka.

V klinických studiích zahrnujících 7 416 pacientů s revmatoidní artritidou, psoriatickou artritidou, ankylozující spondylitidou a psoriázou léčených etanerceptem bylo celkem hlášeno 18 lymfomů.

Infekce

Během používání etanerceptu byly hlášeny závažné a fatální infekce; zjištěné patogeny zahrnovaly baktérie, mykobaktérie (včetně tuberkulózy), viry a plísně. Některé z nich se objevily v průběhu několika týdnů po zahájení terapie etanerceptem u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří současně měli takové choroby jako např. diabetes, městnavé srdeční selhání, aktivní nebo chronickou infekci v anamnéze (viz bod 4.4). Terapie přípravkem Benepali může zvýšit mortalitu u pacientů se sepsí.

Úryvek ze souhrnu údajů přípravku Cimzia:

V placebem kontrolovaných klinických studiích revmatoidní artritidy bylo více nových případů nežádoucích účinků závažných infekcí ve skupinách léčených Cimzií (0,07 pacientoroků pro všechny dávky) oproti skupinám léčeným placebem (0,02 pacientoroků). Nejčastější závažné infekce zahrnovaly pneumonii, tuberkulózní infekce. Závažné infekce také zahrnují invazivní oportunní infekce (např. pneumocystóza, mykotická ezofagitida, nokardióza a generalizovaný herpes zooster). Nejsou k dispozici důkazy o zvýšeném riziku infekcí s trvající expozicí v průběhu času (viz bod 4.4).

Autoimunita

Méně často byly v placebem kontrolovaných i v otevřených klinických studiích revmatoidní artritidy hlášeny případy syndromu napodobujícího lupus (lupus-like syndrom). Objevily se vzácně zprávy o jiných imunitně podmíněných stavech; příčinná souvislost s Cimzií není známa. Dopad dlouhodobé léčby Cimzií na vývoj autoimunitních chorob není znám.

Vaše zkušenosti s nežádoucími účinky

A pak tu máme vaše zkušenosti, které jsem vytáhla z dotazníku.

Vedlejší nežádoucí účinky se dostavily skoro u poloviny z vás.

Nejčastěji jste zmiňovali:

 • Častější infekce (např. močových cest)
 • Nespavost
 • Kožní potíže
 • Zimnice
 • Nevolnost
 • Migrény
 • Průjem
 • Únava
 • Opary

Mám tu pro vás úryvek z rozhovoru s revmatoložkou Markétou Hušákovou, kde také zmiňuje nežádoucí účinky:

Je nutné si uvědomit, že u nemocných léčených biologickými preparáty může docházet ke zvýšenému sklonu k infekcím (od banálních, až po závažné jako je infekce herpes zoster, plísňové infekce, tuberkulóza). Dále se vzácně mohou objevit neurologické obtíže (které se ale mohou vylepšit po vysazení léčby), plicní onemocnění, poruchy metabolismu tuků, zhoršení onemocnění srdce anebo se mohou objevit i nová autoimunitní onemocnění.

V minulosti panovaly obavy ohledně zvýšeného rizika vzniku kožních nádorů a lymfomů. Vyšší riziko lymfomů a solidních nádorů ovšem nové studie neprokázaly. Mírně zvýšené může být riziko melanomových i non-melanomových nádorů kůže. Znovu tedy opakuji, že nemocný léčený biologickou léčbou musí být pravidelně sledován a musí být poučen o možných nežádoucích účincích – aby byl na sebe opatrný a sám si všímal svého těla. Je nutné, aby dostatečně spolupracoval s lékařem.

Co říct na konec?

Pro někoho může být téma biologické léčby strašidelné. Naprosto to chápu. Nežádoucí účinky dokážou vystrašit. Osobně si ale myslím, že hodně záleží na vašich konkrétních potížích a celkovém zdravotním stavu. Určitě je důležité probrat vše s ošetřujícím lékařem a nebát se probrat i to, že vás vedlejší nežádoucí účinky děsí. Klidně se zeptejte více revmatologů na názor. O nic nejde. Čím více informací máte, tím lepší si můžete udělat představu. A pamatujte, že názory odborníků na danou problematiku převažují kdejaký článek, který najdete na internetu. I tenhle. ❤️

V dalším článku o biologické léčbě bych ráda více probrala účinnost biologické léčby, různá omezení aneb co se (ne)může dělat při užívání biologických léků a tak dále.

Tak se těším!

Autor fotografie: @derekfinch Unsplash.com

Zdroje:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/humira-epar-product-information_cs.pdf

https://attra.registry.cz/res/file/attra/analyzy/attra-as-20170101.pdf (2017)

https://attra.registry.cz/res/file/attra/analyzy/2020/attra_as_reduk_2021_01_04.pdf (2021)

https://cs.medlicker.com/1692-biologicka-lecba

https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0222669&tab=texts

/blog/2020-10-06-bolestmi-zad-trp%C3%AD-80-populace/

https://www.healthline.com/health/beyond-back-pain-with-as/biologic-options#side-effects